Yayınlarımız

1Yayınlarımız (Yurt İçi)
 1. Doğumsal iktiyozisli bir hastada supraklaviküler cilt greftiyle skatrisyel ektropiyon onarımı . TJO 2009; 39 - 3 | Sayfalar 227 - 231, Seray Aslan Bayhan, Ömer Faruk Recep, Hikmet Hasıripi
 2. Pınar Kutucu, M. Sinan Sarıcaoğlu, Ö. Faruk Recep, Ahmet Karakurt, Ahmet Şengün, Hikmet Hasıripi Lens Luksasyonlarında Skleral Fiksasyonlu Göz içi lens İmplantasyonu. TJO 2009; 39 - 3 | Sayfalar 177 – 182
 3. Mürşide Ersoy, M. Sinan Sarıcaoğlu, Mualla Ş. Hamurcu, Ahmet Karakurt, Hikmet Hasıripi Tiroid oftalmopatili hastalarda göz içi basıncı ve santral korneal kalınlığın değerlendirilmesi. TJO 2008; 38 - 1 | Sayfalar 64 – 68
 4. Tiroid oftalmopatili hastalarda göz içi basıncı ve santral korneal kalınlığın değerlendirilmesi. TJO 2008; 38 - 1 | Sayfalar 64 – 68, Mürşide Ersoy, M. Sinan Sarıcaoğlu, Mualla Ş. Hamurcu, Ahmet Karakurt, Hikmet Hasıripi
 5. Seray Aslan Bayhan, Ömer Faruk Recep, Betül Düzen, Hikmet Hasıripi Eksternal Dakriosistorinostomi Cerrahisinde Tek Flep ve Çift Flep Sonuçlarımız TJO 2008; 38 - 5 | Sayfalar 371 – 374
 6. Sinan Sarıcaoğlu, Betül Fidan, Ahmet Karakurt, Hikmet Hasıripi Afakik psodofakik olgularda mitomisin C ile trabekülektomi Trabeculectomy with mitomycine C (MMC) in cases with aphakic and pseudophakic open angle glaucoma. TJO 2008; 38 -Sayfalar 22-27
 7. Küçük E, Hamurcu MŞ, Turan A, Sarıcaoğlu MS, Atasavun S, Hasıripi H. Çocukluk çağı tek taraflı oküler travma grubu ile kontrol grubunun görsel algılama yönünden karşılaştırılması. T.O.D 40. Ulusal Oftalmoloji kongresi. 2007:173.
 8. Karakurt A, Sünnetçioğlu H, Sarıcaoğlu MS, Yetişen B, Şengün A, Hasıripi H. Bir ektopia lentis et pupilla sendromu olgusu. T.O.D 40. Ulusal Oftalmoloji kongresi. 2007:250.
 9. Sarıcaoğlu MS, Aktaş ZP, Karakurt A, Önol M, Hasıripi H. Trabekülektomi ve derin sklerektomide ultrason biyomikroskopik değerlendirmenin önemi. T.O.D 40. Ulusal Oftalmoloji kongresi. 2007:75.
 10. Kutucu PF, Sarıcaoğlu MS, Recep ÖF, Karakurt A, Şengün A, Hasıripi H. Lens subluksasyonlarında skleral fiksasyonlu göz içi lens implantasyonu: etkinlik ve güvenilirlik. T.O.D 40. Ulusal Oftalmoloji kongresi. 2007:319.
 11. Sarıcaoğlu MS, Fidan B, Karakurt A, Hasıripi H. Afak-psödofak açık açılı glokom olgularında Mitomisin-C ile trabekülektomi. T.O.D 40. Ulusal Oftalmoloji kongresi. 2007:191.
 12. Sarıcaoğlu MS, Karakurt A, Şengün A, Hasıripi H. Trabekülektomili olgularda temporal korneal yaklaşımlı fakoemülsifikasyonun göz içi basıncı ve görme keskinliği üzerine etkisi. T Oft Gaz. 2006; 36:112-117.
 13. Karakurt A, Güngör Ö, Şengün A, Vural M, Sarıcaoğlu S, Sarıkatipoğlu H. Takayasu arteritine bağlı bilateral Oküler iskemik sendrom. Ret-vit 2006;14:59-62.
 14. Sarıcaoğlu MS, Karakurt A, Hasıripi H. Glokom ve katarakt birlikteliğine cerrahi yaklaşım. Glo-kat 2006:1 (1);67-72.
 15. Sarıcaoğlu MS, Karakurt A, Hasıripi H. Fakoemülsifikasyon ve trabekülektomi: kombine ve ardışık cerrahi tekniklerin karşılaştırılması. Glo-kat 2006:1 (1);29-33.
 16. Sarıcaoğlu MS, Karakurt A, Hasıripi H. İleri dönem juvenil glokomlu bir olguda hamilelik ve glokomun tedavisi. Glo-kat 2006;1 (1):63-66.
 17. Sarıcaoğlu MS, Recep ÖF, Karakurt A, Hasıripi H. Xseroderma pigmentosum olgusunda steroide bağlı glokom ve limbal kitle. Glo-kat 2006;1 (2):141-143.
 18. Karakurt A, Sarıcaoğlu MS, Özbek S, Recep ÖF, Şengün A, Hasıripi H. Primer trabekülektominin uzun dönem sonuçları. Glo-kat 2006;1 (2):97-102.
 19. Sarıcaoğlu MS, Karakurt A, Hasıripi H. Axenfeld-Rieger anomalisi olan gelişimsel glokomlu bir olguda kombine trabekülotomi-trabekülektomi. Glo-kat 2006;1 (3):215-218.
 20. Sarıcaoğlu MS. Glokomun moleküler genetiği. Glo-kat 2006;1 (4):231-237.
 21. Güngör Ö, Kalaycı D , Hasıripi H.ve ark. Bilateral Anterior İskemik Optik Nöropati ile İlişkili Charles Bonnet Sendromu. Ret Vit 13: 157-159, 2005.
 22. Kalaycı D, Kutucu P, Güven D, Hasıripi H, ve ark. Yaşa bağlı makula dejeneresansında hiperhomosisteinemi risk faktörü müdür? TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2005, bildiri.
 23. Güngör Ö, Zıraman İ, Kalaycı D, Hasıripi H,ve ark. Asetil salisilik asit kullanımının retrobulber kan akımı üzerine etkileri. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2005, poster.
 24. Gül G, Hamurcu MŞ, ve ark.:Üç, Dört ve Altıncı Sinir Felçlerinin Etyoloji ve Prognozlarının Değerlendirilmesi TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2005, poster.
 25. Gündoğan FÇ, Sobacı G, Erduman C, Hamurcu MŞ ve ark.: Sımultane Desen Görsel Uyarılmış Potansiyeller ve Desen Elektroretinogram Kayıtlarında Korelasyonlar. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2005, poster.
 26. Fidan B, Kalaycı D, Aslan S, Hasıripi H ve ark. Anjioid streaks ile birlikte görülen koroid neovasküler membranda fotodinamik tedavi sonuçlarımız. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2005, poster.
 27. Sünnetçioğlu H, Özalp FP, Kalaycı D Hasıripi H, ve ark. Santral retinal ven tıkanıklığı tablosunu taklit eden bir “frosted branch anangitis olgusu”. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2005, poster.
 28. Kornea Kesafetlerinin Giderilmesinde Dövme.Tattooing for the Treatment of Corneal Opacities Ömer Faruk RECEPa,Nurullah ÇAĞILa,Hikmet HASIRİPİa Turkiye Klinikleri J Ophthalmol 2008;17(3):156-60 Article Language: TR aÖzel Işık Göz Merkezi, ANKARA
 29. Güngör Ö, Zıraman İ, Kalaycı D Hasıripi H, ve ark. Asetil salisilik asit kullanımının retrobulber kan akımı üzerine etkileri. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2005, poster.
 30. D.K., Turan Ayşe, Hasıripi.H’ Endoftalmi Olgularımızın Sunumu ‘. Güngör Ö, Kalaycı D,Hamurcu MŞ Hasıripi H.ve ark.: Bilateral Anterior İskemik Optik Nöropati ile İlişkili Charles Bonnet Sendromu. Ret Vit 13: 157-159, 2005.
 31. Fidan B, Kalaycı D, Aslan S , Hasıripi H ve ark. Anjioid streaks ile birlikte görülen koroid neovasküler membranda fotodinamik tedavi sonuçlarımız. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2005, poster.
 32. Sünnetçioğlu H, Özalp FP, Kalaycı D Hasıripi H, ve ark. Santral retinal ven tıkanıklığı tablosunu taklit eden bir “frosted branch anangitis olgusu”. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2005, poster.
 33. Konjenital glokom olgularımızda cerrahi sonuçlarımız. Sarıcaoğlu MS, Kalaycı Defne, Karakurt Ahmet, Hasıripi Hikmet. MN Oftalmoloji 2004, 11(1):19-23.
 34. Primer açık açılı glokom ve psödoeksfoliatif glokom olgularında fakotrabekülektomi ameliyatı etkinliğinin karşılaştırılması. Sarıcaoğlu MS, Karakurt Ahmet, Kalaycı Defne, Hasıripi Hikmet. MN Oftalmoloji 2004, 11(1):19-23.
 35. Abdik Onur, Turan Ayşe, Hasıripi Hikmet Ulusal Körlükle Mücadele Referans Merkezi Kurulması ve Yürütmekte Olduğu Projeler’, 37.TOD Ulusal Kongresi İstanbul, 2003.
 36. Ö.F.R.,M.Y.,S.M.K.,Turan Ayşe,H.H.,T.Oft.Gaz.Dakriyosistorinostomide Silikon tüp Entübasyon ve Tüp Fiksasyonunda Silikon Kelepçeleme’32,948-951,2002
 37. Ö.F.R.,Turan Ayşe, H.H., ‘Myastenya Gravis Hastalarında Göz Yaşı ve Serum Laktat Dehidrogenaz ve Laktat Dehidrogenaz İzoenzim Düzeyleri’ T. Oft.Gaz. 32, 544-547,2002.
 38. Turan Ayşe, Abdik Onur, Hasıripi Hikmet, ‘Az Gören Rehabilitasyonunun İş gücü Kalitesini Arttırmadaki Önemi’ Görme Öçzürlüler İçin Rehabilitasyon Deneyimleri, Yeni Rehabilitasyon Politikaları ve Meslek Tanımları’ Körler Federasyonu Yayını N0:4, 2000, s.132-135.
 39. Turan Ayşe, S.M.K., Ö.F.R., O.A.,H.H.,Körler Okulu Taraması ve Az Görenlerin Rehabilitasyonu Projesi’ Görme Özürlülerin Eğitimi; Körler Federasyonu Yayını N0:2,2000,s.120-121.
 40. Turan ayşe, Abdik Onur, Hasıripi Hikmet Türkiye’de Çocukluk Çağı Körlükleri ve Körler Okulu Taraması’, Görme Özürlülerin Eğitimi, Körler Federasyonu Yayını NO:2;2000;s.122-129.
 41. Turan Ayşe, G.D., H.H. ‘Vernal Keratokonjonktivitte Görmeyi Tehdit eden Korneal Plak Tedavisi’ 33. TOD Ulusal Kongresi, İzmir, 1999.
 42. Turan Ayşe, Ö.F.R.,Hasıripi.H. ‘Klamidya Konjonktiviti Tedavisinde Sistemik Azitromisin ile Eritromisin Uygulamalarının Karşılaştırılması’33.TOD Ulusal Kongresi , İzmir,1999.(serbest bildiri)
 43. Abdik o.,Turan A.,Ö.F.R.,Hasıripi.H., ‘Görme Engelliler Okulları Taramasında Bilateral Tam Görme kaybı oluşturan Göz ve Görme Yolları Tümörleri’ 33.TOD Ulusal Kongresi, İzmir,1999. (poster)
 44. Kalaycı Defne, C.O., Turan Ayşe, K.A.,Hasıripi.H., ‘Endoftalmi Olgularımız ve Sonuçları’ 33.TOD Ulusal Kongresi,İzmir,1999.(serbest bildiri)
 45. ‘Türkiye’de Çocukluk Çağı Körlükleri : Görme Engelliler Okullarındaki Tarama Sonuçları’ M.Ş.H., Turan Ayşe, D.K.,H.H., Optik Nevrit Hastalarında Renkli Görmenin Değerlendirilmesi’ Medikal Network.:1998 Ankara
 46. K.D.,Turan Ayşe, Ş.A.,Hasıripi.H., ‘Katarakt Ameliyatı Sonrası Gelişen Bir Nocardia Asteroides Endoftalmisi Olgusu’ T Klin J Ophthalmol 1998,7;137-139
 47. Turan Ayşe, G.D., A.Y.,B.E.,Hasıripi.H. ‘Yenidoğan Oftalmolojik Fundus Muayenesi ve Patolojileri’ 7.Ulusal Neonataloji Kongresi , İzmir,1997, (serbest bildiri)
2Yayınlarımız (Yurt Dışı)
 1. Ayar O,Koç M, Ozulken K, Hasiripi H.The outcomes of the bleb revision surgery techniques after glaucoma surgeries.Türk Oftalmoloji Dergisi 2012; 42 - 3 | Sayfalar 207 – 210
 2. Ozulken Kemal, Koc Mustafa, Ayar Orhan, Hasıripi Hikmet. Topical cyclosporine A administration after pterygium surgery. Eur J Ophthalmol. 2011 Jun 24.
 3. Saricaoglu MS, Karakurt A, Hasiripi H. Phacoemulsification and trabeculectomy: A comparison of phacotrabeculectomy and two stage surgery. XXIV. ESCRS congress, 2006:271.
 4. Saricaoglu MS, Karakurt A, Recep OF, Hasiripi H. Comparison of trabeculectomy and deep sclerectomy with mıtomycin C in Turkish glaucoma patients. XXIV. ESCRS congress, 2006:271.
 5. Karakurt A, Abdık O, Sengun A, Karadag R, Sarıcaoglu S, Sarıkatipoglu H, Hasıripi H. Stenotrophomonas maltophilia endophthalmitis after cataract extraction. Ocul Immunol Inflamm 2006;14 (1):41-46.
 6. Saricaoglu MS, Karakurt A, Sengun A, Hasiripi H. Plasma homocysteine levels and vitamin B status in patients with Pseudoexfoliation syndrome. Saudi Med J. 2006;27(6):833-7.
 7. Şahin MS, Gürdal O, Kalaycı D. Hasıripi H ,The evaluation of the visual system in multiple sclerosis patients. 21st Congress of the European Committee for treatment and research in multiple sclerosis, Atina, 2005.
 8. Güven D, Ceylaner S, Kalaycı D Hasıripi H ve ark. Craniosynostosis & ectopia lentis in a propositus whose parents are cousins. Am J Genet A. 134(2):231, 2005.
 9. Turan Ayşe, Hamurcu Mualla, Hasıripi Hikmet, 'Comparison of motor and cognitive performance in low vision children on basis their visual acuity level' Vision 2005 Dünya Az Görenler Kongresi. Londra- İngiltere/ Nisan
 10. 'Turan Ayşe, Hamurcu Mualla, Hasıripi Hikmet, 'Evaluation criteia for rehabilitation of retinal disease low vision patients Vision 2005 Dünya Az Görenler Kongresi. Londra- İngiltere/ Nisan 2005
 11. Turan Ayşe, Hamurcu Mualla, Hasıripi Hikmet 'Visual perception test before and after visual rehabilitation in low vision children' , Vision 2005 Dünya Az Görenler Kongresi. Londra- İngiltere/ Nisan 2005
 12. Turan Ayşe, Hamurcu Mualla, Hasıripi Hikmet, 'The evaluation low vision rehabilitation on the quality of life in age related macular degeneration patients' Vision 2005 Dünya Az Görenler Kongresi. Londra- İngiltere/ Nisan
 13. Turan Ayşe, Hamurcu Mualla, Hasıripi Hikmet,'Turkish low vision rehabilitation project for children' Vision 2005 Dünya Az Görenler Kongresi. Londra- İngiltere/ Nisan 2005
 14. Childhood optic neuritis associated with premacular epiretinal membrane. Kalaycı Defne, Hamurcu Mualla, Sarıkatipoğlu Hikmet, Hasıripi Hikmet. Retina December, 2004.
 15. G.D.,S.S.,Turan Ayşe, Hasıripi.H -‘Pediatric Ocular Trauma’ ., 13.Avrupa Göz Kongresi, İstanbul, 2001.
 16. R.K.Ö.,G.D.,Turan Ayşe, S.M.S.,Hasıripi.H.,Ö.A Screeening for Gene Mutations in Turkish Retinitis Pigmentosa Patients’ ., 13.Avrupa Göz Kongresi,İstanbul,2001.
 17. Turan Ayşe, Abdik Onur, Hasıripi Hikmet, Geographic Distribution of Blindness in Turkey and its Relation with Socioeconomic Development’ 13. Avrupa Göz Kongresi, İstanbul, 2001.
 18. Turan Ayşe, B.B., O.F.R., G.D., Hasıripi.H., Ö.A., S.M.S., ‘Screening for Gene Mutations in Fifteen Turkish Congenital Cataract Patients’ 13. Avrupa Göz Kongresi, İstanbul, 2001.
 19. Turan Ayşe, Ö..F.R.,Hasıripi.H., ‘The Tear and Serum Lactate Dehydrogenase and Lactate Dehydrogenase Isoenzyme Levels in Myasthenia Gravis Patients’ 6.International Ocular Inflammation Symposium , İstanbul, 2000.
 20. Abdik Onur, Turan Ayşe, Hasıripi.H., Childhood Blindness In Turkey’ ASCRS symposium, Boston, ABD, 2000.(serbest bildiri)
 21. Turan Ayşe,Ö.F.R.,Hasıripi.H., ‘Phthiriasis Palpebrarum, Chronic Blephroconjunctivitis Cytology’ 6.Internetional Ocular Inflammation Symposium, İstanbul,2000.
 22. ‘Comparison of Diagnostic Value of Beta-2 Microglobulin Level in Various Eye Fluids’ Turan Ayşe, Ö.F.R.,H.H.,6. International Ocular Inflammation Symposium, İstanbul,2000.
 23. Klamidya Keratokonjonktivitinin Teşhis, Tedavi ve Takibi’ Turan Ayşe, Hasıripi H,Workshop, Human Chlamydial Infections, Izmir, 1997. (serbest bildiri)
3Kitaplarımız